Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Sóng cơ là

Câu 1:

Sóng cơ là

   A. Sự truyền chuyển động cơ trong không khí.

   B. những dao động cơ lan truyền trong môi trường.

   C. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.

   D. Sự co giãn tuần hoàn giữa các phần tử trong môi trường.

Lời giải:

Chọn B.

Sóng cơ học là sự lan truyền dao động, lan truyền năng lượng, lan truyền pha dao động (trạng thái dao động) chứ không phải quá trình lan truyển vật chất (các phần tử sóng).