Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

   A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

   B. Điện trường xoáy là điện trường mà đường sức là những đường cong.

   C. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

   D. Từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường biến thiên.

Lời giải:

Chọn B.

Nhận xét


B là sai vì điện trường xoáy có các đường sức là những đường cong khép kín.