Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng điện tử?

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng điện tử?

   A. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.

   B. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ.

   C. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc ánh sáng trong chân không.

   D. Tần số của sóng điện từ bằng nửa tần số của điện tích dao động.

Lời giải:

   Chọn A.