Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều?

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng đối với máy phát điện xoay chiều?

   A. Biên độ của suất điện động phụ thuộc vào số cặp cực của nam châm.

   B. Tần số của suất điện động phụ thuộc vào số vòng dây của phần ứng.

   C. Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện ở các cuộn dây của phần ứng.

   D. Cơ năng cung cấp cho máy được biến đổi hoàn toàn thành điện năng.

Lời giải:

   Chọn A

   Vì rằng biên độ của suất điện động:

   

Ở đây p là số cặp cực.