Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân A. Tỏa nhiệt.

Câu 1:

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân

   A. Tỏa nhiệt.

   B. Cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được.

   C. Hấp thụ một nhiệt lượng lớn.

   D. Trong đó, hạt nhân của các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon.

Lời giải:

   Chọn B.