Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Một vật có momem quán tính đối với trục quay cố định là 0,72 kg.m^2 quay đều 10 vòng trong 1,8 s.

Câu 1:

Một vật có momem quán tính đối với trục quay cố định là 0,72 kg. quay đều 10 vòng trong 1,8 s. Momen động lượng của vật có độ lớn bằng

   A. 4 kg./s      B. 8 kg./s

   C. 13 kg./s      D. 25 kg./s

Lời giải:

Chọn D

+ Tốc độ góc:

+ Momen động lượng: L = I.ω = 0,72.35 = 25 kg./s