Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải một hằng số?

Câu 1:

Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải một hằng số?

   A. Momen quán tính   B. Gia tốc góc

   C. Khối lượng.   D. Tốc độ góc.

Lời giải:

   Chọn D.

   Momen quán tính và khối lượng là đại lượng không đổi với một vật. Từ phương trình động lực học cơ bản của vật rắn M= lγ ta suy ra gia tốc góc γ không đổi.

   Tốc độ góc ω = ω + γt rõ ràng biến đổi theo thời gian.