Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ góc không đổi là ω = 94 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở vành cánh quạt bằng.

Câu 1:

Một cánh quạt dài 20cm, quay với tốc độ góc không đổi là ω = 94 rad/s. Tốc độ dài của một điểm ở vành cánh quạt bằng.

   A 37,6 m/s.   B. 23,5 m/s.

   C. 18,8 m/s.   D. 47 m/s.

Lời giải:

   Chọn C. Tốc độ dài V = ωR= 94.0,2 = 18,8m/s