Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Một bánh đã có momen quán tính 2,5 kg.m^2 quay với tốc độ góc 8900 rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng.

Câu 1:

Một bánh đã có momen quán tính 2,5 kg. quay với tốc độ góc 8900 rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng.

   A. 9,1. J.   B. 11 1125 J.

   C. 9,9. J.   D. 22 250 J.

Lời giải:

   Chọn C.

   Động năng của vật: