Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

Câu 1:

Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

   A. Sao chắt trắng.

   B. Sao nơtron.

   C. Sao khổng lồ (hay sao kềnh đỏ).

   D. Sao trung bình giữa các chất trắng và sao khổng lồ.

Lời giải:

   Chọn D.