Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.

Câu 1:

Khi nguồn sáng chuyển động, vận tốc truyền ánh sáng trong chân không có giá trị.

   A. Nhỏ hơn c.

   B. Lớn hơn c.

   C. Lớn hơn hoặc nhỏ hơn c, phụ thuộc vào phương truyền và vận tốc của nguồn.

   D. Luôn bằng c, không phụ thuộc phương truyền và vận tốc của nguồn.

Lời giải:

   Chọn D