Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hiệu ứng Đốp-ple gây ra hiện tượng gì sau đây?

Câu 1:

Hiệu ứng Đốp-ple gây ra hiện tượng gì sau đây?

   A. Thay đổi cường độ âm chuyển động so với người nghe.

   B. Thay đổi độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động lại gần nguồn âm.

   C. Thay đổi sắc âm sắc của âm khi người nghe chuyển động lại gần nguồn âm.

   D. Thay đổi cả độ cao và cường độ âm khi nguồn âm chuyển động.

Lời giải:

Chọn B

Sự thay đổi tần số sóng do nguồn sóng chuyển động tương đối so với máy thu gọi là hiệu ứng Đốp-le.

- Khi nguồn âm đứng yên, người quan sát chuyển động lại gần, tần số âm nghe được:

- Khi nguồn âm chuyển động lại gần, người quan sát đứng yên, tần số âm nghe được là: