Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

Câu 1:

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi

   A. Prôtôn.

   B. Nơtrôn.

   C. Prôtôn và nơtrôn.

   D. Prôtôn, nơtrôn và electron.

Lời giải:

Chọn C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi những nuclôn gồm 2 loại:

   •Proton: Khối lượng = 1840 ; Điện tích = +e

   •Nơtron: không mang điện.