Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây? A. 1600 km B. 3200 km C. 6400 km D. 12756 km

Câu 1:

Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?

   A. 1600 km

   B. 3200 km

   C. 6400 km

   D. 12756 km

Lời giải:

   Chọn D.