Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cạch nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

Câu 1:

Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cạch nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

   A. tăng điện dung của tụ điện

   B. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.

   C. Giảm điện trở của đoạn mạch.

   D. Giảm tần số dòng điện.

Lời giải:

   Chọn D

   Ta có dung kháng nhỏ hơn cảm kháng:

   Nếu giảm tần số thì:

   Còn = 2πfL giảm cho tới khi chúng bằng nhau = thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.