Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian

Câu 1:

Động năng của dao động điều hòa biến đổi theo thời gian

   A. theo một hàm dạng sin

   B. tuần hoàn với chu kì T

   C. tuần hoàn với chu kì T/2

   D. không đổi

Lời giải:

   Chọn C. tuần hoàn theo chu kì T/2.