Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần:

Câu 1:

Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần:

   A. tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.

   B. tăng khoẳng cách giữa hai bản tụ điện.

   C. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện.

   D. đưa bản điện môi vào trong lòng tụ điện.

Lời giải:

   Chọn B.

   Dung kháng của tụ = 1/ωC

   Mặt khác điện dung tụ phẳng là:

   Vậy tăng khi d tăng.