Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Để hai song cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào

Câu 1:

Để hai song cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?

   A. Cùng biên độ và cùng pha.

   B. Cùng biên độ và ngược pha.

   C. Cùng biên độ và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

   D. Hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Lời giải:

   Chọn C.