Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

Câu 1:

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

   A. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động.

   B. Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.

   C. Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.

   D. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt dần.

Lời giải:

   Chọn C