Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ.

Câu 1:

Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ.

   A. Giảm tỉ lệ với độ dài đường đi của tia sáng.

   B. Giảm tỉ lệ với bình phương độ dài đường đi của tia sáng.

   C. Giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường đi của tia sáng.

   D. Giảm theo tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi của tia sáng.

Lời giải:

   Chọn C