Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

Câu 1:

Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là do

   A. một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.

   B. trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng

   C. điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện biến đổi lệch pha đối với nhau.

   D. Có hiện tượng cộng hưởng điện trên đoạn mạch.

Lời giải:

   Chọn C