Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chọn phát biểu đúng:

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

   A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay.

   B. Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ góc của từ trường quay.

   C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.

   D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và monen cản.

Lời giải:

   Chọn D