Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?

Câu 1:

Cảm giác về âm phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?

   A. Nguồn âm và môi trường kiềm truyền âm.

   B. Nguồn âm và tai người nghe

   C. Môi trường truyền âm và tai người nghe.

   D. Tai người nghe và thần kinh thị giác.

Lời giải:

   Chọn B