Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Các loại hạt sơ cấp là: A. Photon, lepton, mezon và hadron. B. Photon, lepton, mezon và barion. C. Photon, lepton, barion và hadron. D. Photon, lepton, nuclon và hiperon.

Câu 1:

Các loại hạt sơ cấp là:

   A. Photon, lepton, mezon và hadron.

   B. Photon, lepton, mezon và barion.

   C. Photon, lepton, barion và hadron.

   D. Photon, lepton, nuclon và hiperon.

Lời giải:

   Chọn B.