Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

Câu 1:

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

   A. được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.

   B. chỉ được đo bằng cac ampe kế xoay chiều.

   C. bằng giá trị trung bình chia cho √2.

   D. Bằng giá trị cực đại chia cho 2.

Lời giải:

   Chọn A