Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu 1:

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

   A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

   B. Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

   C. Hệ số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

   D. Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động.

Lời giải:

Chọn A

+ Biên độ của dao động cưỡng bức tăng nếu biên độ ngoại lực (cường độ lực) tăng và ngược lại.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức giảm nếu lực cản môi trường tăng và ngược lại.

+ Biên độ của dao động cưỡng bức tăng nếu độ chênh lệch giữa tần số của ngoại lực và tần số dao động riêng giảm.