Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng A. Tồn tại trong thời gian dưới s sau khi tắt ánh sáng kích thích

Câu 1:

Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng

   A. Tồn tại trong thời gian dưới s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

   B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt sánh sáng kích thích.

   C. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

   D. Do các tinh thể phát ra, khi được kích thích bằng ánh sáng Mặt Trời.

Lời giải:

chọn B.

Huỳnh quang là hiện tượng mà ánh sáng phát quang tắt ngay khi ngừng ánh sáng kích thích. Nó thường xảy ra với chất lỏng và chất khí.

- Thời gian phát quang nhỏ hơn s.