Sách Giải Bài Tập và SGK

C6: Khi vật quay không đều, vec tơ gia tốc a của mỗi điểm trên vật rắn có đặc điểm gì khác với khi vật quay đều?

C6:

Khi vật quay không đều, vec tơ gia tốc của mỗi điểm trên vật rắn có đặc điểm gì khác với khi vật quay đều?

Lời giải:

+ Khi vật quay không đều, mỗi điểm trên vật rắn sẽ chuyển động tròn không đều. Do vậy gia tốc của mỗi điểm này có hai thành phần khác không là: gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến . Hai thành phần này hợp lại tạo cho mỗi điểm chuyển động tròn không đều một gia tốc toàn phần hợp với bán kính tại điểm đó một góc α thay đổi theo thời gian.

+ Khi vật quay đều thì thành phần gia tốc tiếp tuyến bị triệt tiêu, do vậy gia tốc của mỗi điểm trên vật lúc này là gia tốc hướng tâm luôn vuông góc với bán kính tại điểm đó và có độ lớn không đổi.