Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7).

C5:

Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7).

Lời giải:

Xét phản ứng phân hạch:

Cứ mỗi hạt

phân hạch toả năng lượng 185 MeV. Số hạt nhân

U có trong khối lượng m = 1 (kg).⇒ năng lượng toả ra khi phân hạch hoàn toàn 1 kg Urani:

E = 185.N = 185.2,56.


= 474.


MeV = 4,74.


MeV

Với 1 MeV = 1,6.


(J) ⇒ E = 7,58.


(J).