Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

C5:

Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân


Lời giải:

Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli:

= Δm.

= 0,030382u .

= 0,030382.931,5 = 28,3MeV

⇒ Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli:ε

=

/ A = 28,3/4 = 7,075MeV/nuclôn.