Sách Giải Bài Tập và SGK

C5: Hãy chỉ ra trên Hình 14.3 và 14.4 những phần tử dao động cùng pha và so sánh khoảng cách giữa từng cặp hai phần tử gần nhau nhất dao động cùng pha.

C5:

Hãy chỉ ra trên Hình 14.3 và 14.4 những phần tử dao động cùng pha và so sánh khoảng cách giữa từng cặp hai phần tử gần nhau nhất dao động cùng pha.

Lời giải:

Trên Hình 14.3 và 14.4, những điểm dao động cùng pha với nhau là các điểm (0, 12, 24) và (6, 18, 30), khoảng cách giữa từng cặp phần tử gần nhau nhất dao động cùng pha là λ.