Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do có dạng như thế nào? Chiều dài của dây có giá trị bằng bao nhiêu khi có sóng dừng?

C4:

Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do có dạng như thế nào? Chiều dài của dây có giá trị bằng bao nhiêu khi có sóng dừng?

Lời giải:

+ Hình dạng sóng dừng trên dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do:

+ Khi có sóng dừng, chiều dài của dây có giá trị bằng: (k = 0, 1, 2, 3…)