Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Dựa vào sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay biến đổi đều quanh trục cố định với các đại lượng dài trong chuyển động thẳng biến đổi đều, hãy điền vào các ô trống công thức tương tự ở cột bên cạnh trong bảng 1.2

C4:

Dựa vào sự tương ứng giữa các đại lượng góc trong chuyển động quay biến đổi đều quanh trục cố định với các đại lượng dài trong chuyển động thẳng biến đổi đều, hãy điền vào các ô trống công thức tương tự ở cột bên cạnh trong bảng 1.2

Lời giải:

Chuyển động quay (quanh trục cố định) Chuyển động thẳng biến đổi đều ω = ω0 + γt v = v0 + at Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao Giải bài tập Vật lý lớp 12 nâng cao ω2 – ω02 = 2γ(φ – φ0) v2 – v02 = 2a(x – x0)