Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Biết khối lượng của hạt nhân heli

C4:

Biết khối lượng của hạt nhân heli

là

= 4,0015u, hãy so sánh khối lượng này với tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli.

Lời giải:

Tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân

:

= Z.+ (A – Z).=+ 2.
      = 2.1,007276u + 2.1,008665u = 4,031882u>= 4,0015u

Vậy khối lượng của hạt nhân He nhỏ hơn tổng khối lượng các nuclôn tạo thành hạt nhân heli một lượng là: Δm =– m = 0,030382u.