Sách Giải Bài Tập và SGK

C4: Biên độ dao động tổng hợp của phần tử tại điểm M sẽ có giá trị như thế nào trong trường hợp:

C4:

Biên độ dao động tổng hợp của phần tử tại điểm M sẽ có giá trị như thế nào trong trường hợp:

a) Hai dao động thành phần cùng pha.

b) Hai dao động thành phần ngược pha.

Lời giải:

Biên độ dao động tổng hợp của phần tử tại điểm M:

a) Hai dao động thành phần cùng pha:

Δφ = φ − φ = 2nπ

b) Hai dao động thành phần ngược pha:

Δφ = φ − φ = (2n+1)π