Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:

C3:

Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:

Lời giải:

Định luật bảo toàn số nuclôn:+=+

Định luật bảo toàn điện tích:+=+