Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Từ phương trình (2.6) ta có thể rút ra nhận xét gì

C3:

Từ phương trình (2.6) ta có thể rút ra nhận xét gì về ý nghĩa vật lí của đại lượng

Lời giải:

Phương trình (2.6):

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật quay và được gọi là momen quán tính I;

momen quán tính I trong phương trình có vai trò như khối lượng m trong phương trình F = m.a.