Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc của tranzito không qua tụ điện C1 có được không, tại sao?

C3:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, nếu nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc của tranzito không qua tụ điện có được không, tại sao?

Lời giải:

Trong sơ đồ mạch duy trì dao động, ta không thể nối trực tiếp cuộn thứ cấp biến thế với cực gốc (bazơ) của tranzito vì có thể gây ra sự đoản mạch với cực phát, do đó cần dùng thêm 1 tụ điện như hình vẽ.