Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Tính khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có λ = 0,50μm.

C3:

Tính khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có λ = 0,50μm.


Lời giải:

Khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng λ = 0,5μm là: