Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Tính 1 MeV/c2 ra đơn vị kg

C3:

Tính 1 MeV/ ra đơn vị kg.

Lời giải: