Sách Giải Bài Tập và SGK

C3 : Tại sao U AK < U1 thì không phải mọi êlectron quang điện đều tới được anôt ?

C3:

Tại sao < thì không phải mọi êlectron quang điện đều tới được anôt ?


Lời giải:

Khi bứt ra khỏi kim loại, electron chuyển động theo nhiều hướng khác nhau với vận tốc ban đầu khác nhau từ v = 0 đến , chỉ có các electron mà vận tốc ban đầu cùng phương với vectơ cường độ điện trường E là có chuyển động thẳng hướng đến anốt nên có khả năng đến anôt. Các electron còn lại tham gia chuyển động cong, hoặc vận đầu không đủ tạo động năng thắng được lực hút về của catốt (vì khi này catôt mang điện tích dương) nên không thể tới được anôt

Vì vậy khi <thì không phải mọi electron quang điện đều đến được anôt.