Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

C3:

Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?


Lời giải:

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó điện tích q giảm và



Cho u =


cosωt ⇒ q = C.u =


cosωt

⇒ i = − q′(t) = Cω


sinωt = Cω


cos(ωt – π/2)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với u một góc π2