Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Nếu phần tử tại điểm M đồng thời nhận được hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ dời u1 và u2 thì chuyển động của phần tử tại M sẽ như thế nào?

C3:

Nếu phần tử tại điểm M đồng thời nhận được hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có độ dời thì chuyển động của phần tử tại M sẽ như thế nào?

Lời giải:

Nếu điểm M đồng thời nhận được hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số:

= cos(ωt + φ) = cos(ωt + φ)

Thì M cũng thực hiện dao động điều hòa tổng hợp:

u = + = cos(ωt + φ) + cos(ωt + φ) ⇒ u = Acos(ωt + φ)

* Biên độ tổng hợp: