Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C3:

Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.


Lời giải:

Mắc mạch như hình vẽ gồm:Điện trở thuần R, cuộn dây độ tự cảm L, tụ điện C đã biết trước.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều U đã biết trước, tần số f = 50 (Hz).

Dùng vôn kế xoay chiều lần lượt đo các giá trị hiệu dụng

,

và

(điện áp ở hai đầu cuộn dây, vì cuộn dây không thuần cảm và có điện trở thuần r.

So sánh các giá trị thu được với điện áp U hai đầu đoạn mạch ta thấy

< U, giá trị

,

có trường hợp lớn hơn U hoặc nhỏ hơn U.