Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.4 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4.

C3:

Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.4 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4.

Lời giải:

Vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.4 ở các thời điểm t = T/2, 3T/4, T, 5T/4 là:

t T/2 3T/4 T 5T/4 Phần tử số 6 Bắt đầu chuyển động từ vị trí cân bằng về phía bên phải Đang ở vị trí biên và có hướng chuyển động về phía bên trái Đang ở vị trí cân bằng và có hướng chuyển động về phía bên phải Đang ở vị trí biên và có hướng chuyển động về phía bên phải Phần tử số 12 Đứng yên chưa chuyển động Đứng yên chưa chuyển động Bắt đầu chuyển động từ vị trí cân bằng về phía bên phải Đang ở vị trí biên và có hướng chuyển động về phía bên trái