Sách Giải Bài Tập và SGK

C3: Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.

C3:

Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.


Lời giải:

Công suất toả nhiệt tức thời trên điện trở R có biểu thức:


→ p biến thiên tuần hoàn theo quy luật hình sin đối với thời gian với chu kì bằng nữa chu kì biến đổi của dòng điện (T’ = T/2).