Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Tại sao âm không thể truyền qua chân không?

C2:

Tại sao âm không thể truyền qua chân không?

Lời giải:

Sóng âm là những sóng cơ truyền trong môi trường khí, lỏng, rắn.

Trong chân không, không có lực liên kết đàn hồi nên không truyền được sóng âm.