Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Quan sát thí nghiệm và so sánh khoảng cách giữa hai điểm nút gần nhau nhất và hai điểm bụng gần nhau nhất.

C2:

Quan sát thí nghiệm và so sánh khoảng cách giữa hai điểm nút gần nhau nhất và hai điểm bụng gần nhau nhất.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm nút gần nhau nhất là λ/2

Khoảng cách giữa hai điểm bụng gần nhau nhất là λ/2.