Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Một quả bowling (dạng một quả cầu đặc) có momen quán tính đối với trục đối xứng của nó là 0,06 kg.m^2 (hình 3.1).

C2:

Một quả bowling (dạng một quả cầu đặc) có momen quán tính đối với trục đối xứng của nó là 0,06 kg. (hình 3.1). Tính momen động lượng của quả bowling đối với trục quay đi qua tâm của nó tại thời điểm mà nó có tốc độ góc là 40 rad/s.

Lời giải:

Quả bowling có dạng một quả cầu đặc có momen quán tính I = 0,06 (kg.) lăn với tốc độ góc ω = 40 (rad/s) thì có momen động lượng đối với trục quay là:

L = I.ω = 0,06.40 = 2,4 (kg./s)