Sách Giải Bài Tập và SGK

C2: Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động thế nào nếu cùng một lúc:

C2:

Một phần tử tại điểm M trên mặt nước sẽ dao động thế nào nếu cùng một lúc:

a) Gợn lồi gặp gợn lồi?

b) Gợn lõm gặp gợn lõm?

c) Gợn lồi gặp gợn lõm?

Lời giải:

a) Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi là những điểm mà hai dao động tăng cường nhau (đồng pha nhau) nên tại đó nó sẽ dao động với biên độ cực đại.

b) Chỗ gợn lõm gặp gợn lõm là những điểm mà hai dao động tăng cường nhau (đồng pha nhau) nên tại đó nó sẽ dao động với biên độ cực đại.

c) Chổ gợn lồi gặp gợn lõm là những điểm mà hai dao động triệt tiêu nhau (ngược pha nhau) nên tại đó nó sẽ dao động với biên độ cực tiểu.